Katherine M. “Kathy” Maples Frye, 71

Sandra Clark